Havnereglement

Havnereglement
Administrative bestemmelser med mer.
1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
1.01 Båtplass tildeles av KS’s styre til medlemmer etter skriftlig søknad. Tildeling prioriteres etter ansiennitet i havna, søk
medlemstid.
1.02 Innbetalt depositum eller inngått leieavtale anses som aksept for de retningslinjer som til enhver tid gjelder for plas
1.03 Leier har ikke rett til å overdra, fremleie eller låne bort tildelt plass uten samtykke fra KS’s havnestyre.
1.04 Båtplassene er forbeholdt seilbåter. Båten skal være egnet for plassen og anlegget med hensyn til størrelse, vekt,
lignende.
1.05 Plassleier må forholde seg til det til enhver tid gjeldende havnereglement og andre bestemmelser som styret eller å
samt aktivt overholde sine økonomiske forpliktelser overfor KS.
1.06 KS har rett til å la gjestende båter få benytte båtplasser når disse er ledige, dog kun i den utstrekning det ikke kom
leierens bruk av plassen.
1.07 Alle som leier plass i havneanlegget må være medlem av foreningen.
1.08 Overdragelse av plass ved arv kan kun skje innen nærmeste familie, til ektefelle eller i rett opp- eller nedstigende lin
plassen benyttes i samsvar med det til enhver tid gjeldende havnereglement.
2. DEPOSITUM
2.01 Alle som ønsker plass i sommerhavn, plikter å erlegge et depositum.
2.02 Unntatt er:
– båteiere som tildeles midlertidig plass der andre har erlagt depositum
– besøkende
2.03 Aktive yngre regattaseilere kan etter søknad innvilges reduksjon i depositum og/eller havneleie for en gitt periode.
2.04 Depositumet er et rentefritt lån til KS uten sikkerhet.
2.05 Depositumet forfaller til betaling i henhold til faktura.
2.06 KS står fritt mht. plassering av depositum, herunder til varig investering i forbindelse med havneanlegget.
2.07 Betaling av depositum gir ikke leier rettigheter utover det som fremgår av havnereglementet.
2.08 Depositumets størrelse bestemmes av Årsmøtet.
3. LEIEFORHOLD
3.01 Leieforhold med betalt depositum anses å løpe inntil oppsigelse. Ved oppsigelse etter 1.juli anses leie for innevære
forfalt.
3.02 Havneavgift forfaller til betaling i henhold til faktura. Båtplass kan ikke tas i bruk før avgift er betalt.
3.03 KS kan omdisponere plasser for å utnytte anleggets kapasitet best mulig.
3.04 Fremleie organiseres gjennom KS. Blir ikke plassen benyttet i hht. forutsetningene skal KS ha beskjed uten unødig
evt. disponere denne.
3.05 Leier skal betale leie selv om plassen disponeres av KS. Leietaker får refundert leie på sin havneplass avhengig av
Dog ikke mer en års leien for båter med stort innskudd. *
3.06 Leiers ansvar overfor KS i henhold til Havnereglementet endres ikke ved framleie.
3.07 Leie løper fra 1/1 – 31/12
3.08 Bruk av strøm skal avtales særskilt med Havnestyret. Forbruk blir belastet i egen regning til en pris avhengig av løp
strømregninger.
3.09 Årlig leie bestemmes av årsmøtet.
4. OPPSIGELSE
4.01 KS kan si opp plassen med umiddelbar virkning om ikke skyldig beløp betales på forfall eller ved brudd på regler og
styret eller årsmøtet.
4.02 Benyttes ikke plassen av leier i to sammenhengende sesonger kan KS si opp plassen.
4.03 Ved oppsigelse tilbakebetales depositum med fratrekk av evt. skyldig beløp.
4.04 KS kan belaste leier for opprydding og annet arbeid i forbindelse med oppsigelsen.


5. BÅTEIERS RETTIGHETER
5.01 Bruksrett til anvist båtplass.

5.02 Bruksrett til anvist opplagsplass.
5.03 Bruk av ferskvannskraner.
5.06 Bruk av høytrykkspyler.
5.08 Bruk av fasiliteter i klubbhus(eget depositum for klubbhusnøkkel). Dersom klubbhuset ønskes benyttet til egne arrangementer kan
dette leies ev foreningens medlemmer til en pris fastsatt av styret. Leie skal avtales med nestformann som er ansvarlig for drift av
klubbhuset.
5.09 All bruk foregår på egen risiko.
6. BÅTEIERS PLIKTER
6.01 Båten må være forsvarlig fortøyd, strekkavlastere både skal, og må brukes.
6.02 Båteieren har ansvaret for enhver skade som båten, dens fortøyning, mannskap eller gjester volder på bryggeanlegget, andres båter
eller andre deler av havneanlegget.
6.03 Båteier plikter å medvirke til å holde god orden i havnen, derunder ikke:
– drive båtpuss som generer de øvrige brukere av havnen
– tilgrise bryggen eller havneområdet for øvrig med søppel og oljesøl
– lagre utstyr etc. på bryggen.
– alle krybber og opplags materiell som ikke er i bruk må merkes med navn, og fjernes fra bryggen til lagring på plass anvist av havnesjef.
6.04 Båteier plikter å betale de omkostninger KS måtte få ved utbedring av brukers fortøyning eller når dette viser seg nødvendig å utføre
for å hindre skader på andre båter eller bryggeanlegg.
6.05 Ved bruk av strøm skal det kun benyttes godkjente gummikabler og utstyr, og dette skal benyttes på en måte som ikke utsetter båter
og/eller anlegg for brannfare. Forholdet gjelder både på brygger og opplagsplass.
6.06 Alle plikter å skure brygga/tredekket rent v/sin plass minst én gang pr. år. Før 17. mai.
6.07 Alle plikter å bidra med dugnads arbeid i havna med minst 10 timer i løpet av året.
7. KS STILLING
7.02 KS fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader, samt skader som er foranlediget av noen del av bryggeanlegget,
moringer, bobleanlegg, kraner, krybber eller lignende skulle vise teknisk svikt eller utilstrekkelig kapasitet til å hindre at skader oppstår.
8. GJESTER/KORTTIDSLEIE/SESONGLEIE
8.01 Gjestende båter betaler havneavgift pr. døgn. Avgiften fastsettes av KS styre.
8.02 Opplagsleie belastes båteiere som ikke har fast plass i havna.
9. ENDRING AV REGLEMENT
9.01 Årsmøtet i KS har rett til å endre dette reglement.
* Gjelder ikke bøyeplasser. Vurderes i hvert tilfelle.